Affärsvillkor för Demotikos AB

Följande villkor är gällande från 15 april 2005 hos Demotikos AB.

1. Abonnemang

I Webbhotellabonnemang hos Demotikos AB får man möjlighet att använda Demotikos mailserver. Antal emailkonton beror på vilket abonnemang man valt. Tecknandet av ett abonnemang hos Demotikos ger möjlighet att skapa en hemsida. Storleken på utrymmet som man har tillgängligt för hemsidan beror på valet av abonnemang.

1.1. Användning

Det är inte tillåtet att ha större mängder filer liggande för nedladdning eller visning utan föregående avtal med Demotikos AB. Avsikten är inte att fungera som en extern hårddisk för lagring av, utan som framvisnings-/försäljningsplats för både företag och privatpersoner. Olagligt material får inte lagras på någon av Demotikos servrar. Detta gäller allt från bilder, filmklipp eller länkar till bilder eller motsvarande material. Det är likaledes förbjudet att ha erotiskt, pornografiskt eller annat material som kan uppfattas stötande liggande på Demotikos servrar. Demotikos förbehåller sig rätten att bestämma när material ingår i någon av ovan nämnda kategorier och vid tillfälle ta bort materialet. Vid tillfälle av att materialet raderas kan kunden inte ställa några krav på Demotikos. Demotikos har vanligtvis fri trafik på alla webbhotell. Det förutsätts dock att förbruket av trafik är normalt och att trafiken inte stör andra kunders trafik. Vid tillfälle av att andra kunders trafik störs har Demotikos rätt att utan förvarning stänga kundens webbhotell och kräva kompensation för trafikförbruket. Demotikos förbehåller sig rätten att bestämma ifall andra kunders trafik störs. Vid tillfälle av att kundens webbhotell stängs återbetalar Demotikos inga förskottsbetalda abonnemang. Det är förbjudet att skicka oönskad e-post (spam) via Demotikos mailserver. Vid tillfälle av att detta görs förbehåller Demotikos sig rätten att meddela myndigheter, samt att överlämna loggar mm. till myndigheterna. Demotikos förbehåller sig också rätten att kräva kompensation för den tid och arbete som uppstår till följd av att loggar mm. skall överlämnas till myndigheterna.

1.2. Scripts

Demotikos har fri tillgång till standardscript, samt andra script under förutsättning av att dessa inte belastar servern i en oacceptabel grad.

1.3. Templates (webbdesigns)

Samtliga templates som finns att tillgå hos Demotikos tillhör Demotikos. Detta gäller alla templates, modifierade eller ej. Inga templates som finns att tillgå hos Demotikos får distribueras vidare vare sig i kommersiellt syfte eller till privat bruk. Samtliga templates erbjuds med icke-exklusiv rätt. I tillfälle av att Demotikos känner sig tvungen att återkalla möjligheten att använda en template är Demotikos inte ansvarig för eventuell förlust detta kan medföra för kund (varken för direkta eller indirekta förluster). Demotikos ansvarar inte för eventuella fel m.m. i templates eller att templates är tillgängliga.

1.4. Driftssäkerhet

Demotikos förbehåller sig rätten att begränsa/inskränka de erbjudna produkters användningsmöjligheter av drifts- och säkerhetsmässiga grunder. Av drifts- och säkerhetsmässiga orsaker förbehåller Demotikos ytterligare sig rätten att vid var tid skaffa sig tillgång till våra kunders användardata. Vid tillfälle är Demotikos medarbetare underlagt tystnadsplikt. All annan tillgång till användardata kräver kundens godkännande eller ett domstolsbeslut. Demotikos spam- och virusfilter minimerar risken för att mottaga oönskade mail. Vi gör er dock uppmärksamma på att Demotikos inte kan garantera att filtren stoppar alla oönskade mail.

1.5. Ansvar

Kundens användning av ett Demotikos abonnemang är under alla omständigheter på eget ansvar. Demotikos påtager sig inget ansvar för innehållet, vare sig dess riktighet, laglydighet m.m. av de informationer som kunden mottager eller utger via Internet. Demotikos kan således inte ställas till ansvar för förluster - vare sig direkta eller indirekta - immateriella kränkningar eller andra förhållanden som har uppstått på grund av användande av informationer från Internet. Demotikos kan inte ställas till ansvar för förluster eller andra omständigheter som uppstått på grund av bristande tillgång till tjänster eller informationer på Internet. Detta är gällande oavsett om den bristande tillgången är orsakad av systemkrasch andra omständigheter hos Demotikos eller force majeure, här ingår också strejk och lockout. Demotikos påtager sig inget ansvar för förluster av personlig data och installerade software m.m. i förbindelse med kundens nyttjande av abonnemanget och hithörande tjänster. Demotikos påtager sig inget ansvar för ovidkommandes tillgång till kundens data och system. Kunden ansvarar själv för alla eventuella kostnader som uppstått i relation till beställningar av tjänster via Internet och användning av betalningssystem knutet till Internet. Ansvarsfrånskrivelse i dessa affärsvillkor är gällande oavsett av att Demotikos har handlat grovt oaktsamt.

1.6. Uppsägelse av abonnemang

Abonnemanget kan vid var tid uppsägas med en uppsägningstid om tre månader. Redan betalt abonnemang återbetalas dock inte. En uppsägning skall göras skriftligen på papper och innehålla kundens underskrift. En uppsägning kan inte göras via epost. När Demotikos har mottagit en uppsägning skickas en bekräftelse till kunden. Önskar Demotikos att stänga speciella abonnemangstyper eller önskar Demotikos att säga upp speciella abonnemangsvarianter eller särskilda överenskommelser kan Demotikos så göra med en månads varsel. Den kvarvarande delen av det förutbetalda abonnemanget kommer i dessa tillfällen undantagsvis återbetalas. Företar Demotikos väsentliga ändringar av förringande karaktär i kundvillkoren, kan kunden uppsäga abonnemanget med en månads varsel. Förutbetalda abonnemang kommer i sådana tillfällen undantagsvis återbetalas. Abonnemanget får under inga omständigheter användas med hänseende på att uppnå icke auktoriserad tillgång till system anslutna till Internet. Kommer det till Demotikos vetskap att sådana aktiviteter eller andra olagligheter förekommer kommer abonnemanget utan förvarning avslutas, detta oavsett vilket lands lagar som ligger till grund för lagbrottet. Alla relevanta upplysningar kommer att skickas till relevanta myndigheter. Demotikos kan likaledes utan förvarning omgående avsluta ett abonnemang utan kompensation eller återbetalning i någon form om en kund inte överhåller affärsvillkoren, gör sig skyldig till förlust eller missbruk av de resurser som finns tillgängliga på grund av Internets närvaro, stör Internets funktion, överträder den vid var tid gällande nätetiketten, t.ex. avslöjar andra människors privata förhållande eller genom sin närvaro stör andra Internetanvändare. Data från hemsidor och mailsystem blir vid uppsägning av abonnemang vanligtvis borttagna 14 dagar efter abonnemanget upphör att gälla.

2. Domän

Domännamnet får ej kränka tredjemans namn eller varumärke eller något i övrigt som kan tänkas strida mot regelverket. Domännamnet registreras i kundens namn. Demotikos är i detta sammanhang endast förmedlare av tjänsten och har i detta sammanhang inget ansvar. Demotikos kan aldrig ställas till ansvar för förlust i förbindelse med att domänen skapas/flyttas. Kunden är förpliktad att 10 dagar efter beställningen kontrollera att domänen har skapats/flyttats. Är detta inte tillfället skall kunden kontakta Demotikos. Demotikos har inget ansvar för domännamnet vid tillfälle av flyttning/uppsägning eller att webbhotellet blir borttaget. Vid utgången av varje registreringsperiod fakturerar Demotikos kunden årsavgiften för domänen så till vida inget annat framgår. Detta oavsett ifall domänen ligger på Demotikos eller annans DNS-server. Demotikos har dock inte ansvar för förluster pga. felaktig eller utebliven fakturering. Vid tillfälle av att fel domännamn har beställts (stavfel, namnfel eller liknande) återbetalas registreringsavgiften inte till kunden. Demotikos ämnar dock korrigera domännamnet vid tillfälle av att registreringen inte redan har gjorts. Vid tillfälle av att det är Demotikos som företar den felaktiga beställningen återbetalar Demotikos registreringsavgiften eller så erbjuds kunden det korrekta domännamnet. Vid tillfälle av adressändring är det kundens eget ansvar att informera top level administratören om detta.

3. Allmänt

För att kunna teckna ett webbhotellabonnemang hos Demotikos skall abonnemangstecknaren vara myndig.

3.1. Användning av kundupplysningar

Ett Webbhotell abonnemang hos Demotikos innebär automatisk registrering av namn, adress och email i Demotikos nyhetsmailinglista. Kunder som inte önskar denna typ av registrering skall själva göra Demotikos uppmärksamma på detta.

3.2. Kontakt

Demotikos erbjuder kontakt via telefon mellan speciella tider, övrig tid besvaras supportfrågor via mail, såvida det är möjligt inom 24 timmar. Alla frågor relaterade till försäljning och ekonomi besvaras även såvida det är möjligt inom 24 timmar under vardagar.

3.3. Adressupplysningar

Kunden är förpliktad att alltid hålla Demotikos informerad om sin adress. Detta görs via e-post eller skriftligen via brev.

3.4. Betalning av abonnemang

Betalning av abonnemang för webbhotell betalas oavsett abonnemangsvariant per halvår i förskott. Förskottsbetalda abonnemang återbetalas inte ifall inget annat framgår av affärsvillkoren.

3.5. Betalningsvillkor

Demotikos produkter/tjänster är specialtillverkade för varje kund. Detta betyder att vanlig ångerrätt inte är gällande vid köp. Betalningsvillkoren är kontant 10 dagar, förutsatt att inga särskilda överenskommelser föreligger. Vid dröjsmål med betalning över 10 dagar från fakturans förfallodag utgår utan varsel dröjsmålsränta från förfallodagen, enligt lag om räntor vid sen betalning, med tillägg av en påminnelseavgift på 100,00 kr. per påminnelsefaktura. Demotikos förbehåller sig rätten att överlåta fodringar till tredje part. Demotikos förbehåller sig rätten att avsluta avtalet och ta bort kundens domän och omgående stänga webbhotellet vid tillfälle av för sen betalning. Vid tillfälle av återbetalning förbehåller Demotikos sig rätten att dra av ett belopp som motsvarar bankavgifter eller andra avgifter som uppstått i förbindelse med återbetalningen.

3.6. Abonnemangets varighet

Ett abonnemang är löpande och fortsätter tills att det av någon av parterna sägs upp i enlighet med ovan nämnda villkor.

3.7. Ändring av abonnemang

Ett webbhotellabonnemang kan vid var tid ändras till ett abonnemang till ett högre pris. Vid tillfälle av ett förutbetalt abonnemang blir detta moträknat i priset på det nya abonnemanget. Ändring till abonnemangsvariant till ett lägre pris kan endast ske vid utgången av abonnemangsperioden och kräver att kunden har informerat om detta minimum 30 dagar innan utgången av abonnemangsperioden.

3.8. Överlåtelse

Vid tillfälle av försäljning eller annan överlåtelse av alla eller väsentliga delar av Demotikos aktiviteter, är Demotikos berättigad att helt eller delvis överlåta kundens abonnemang samt Demotikos rättigheter och förpliktelser i enlighet med affärsvillkoren till tredjepart utan kundens samtycke.

3.9. Ändring av villkor

Demotikos försäljnings och leveransvillkor, kan av Demotikos ändras med varsel på 45 dagar.

3.10. Fel hos tredjepart och force majeure

Utöver ovan nämnda är Demotikos aldrig ersättningsskyldig vid tillfälle av att avbrytelser, driftstörningar, fel, skador m.m. har orsakats av förhållande som är utanför Demotikos kontroll härunder även blixtnedslag, översvämningar, brand, strejk, krig, terror, arbetsnedläggelse och lockout (härunder även Demotikos egna medarbetare), överbelastning av nätet, fel i andras nätverk, fel hos tredjepart, systemkrasch, andra force majeure incidenter m.m.

3.11. Jurisdiktion

Eventuella tvister och oöverensstämmande skall avgöras i svensk domstol enligt svensk lag.